Writers
EDITORS: Ranjita Biswas and Sujoy Dhar  
                Emails: twfindia@gmail.com
 
 
WRITERS: 
 
Shoma A Chatterji
Anju Munshi
Sharmila Chand
Jayalaxmi Sengupta
Uttara Gangopadhyay
Supriyo Hazra
Baishali Mukherjee
Anuradha Dutta 
Dr. Kavita Suri
 
 
 
 
Photographer:
Avishek Mitra
 
Editorial Assistant
Paraj Chakraborty
 
Creative: 
Susanta Paral